Marka senz°

Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość

Deszcz, sil­ny wiatr, a cza­sem bu­rza – w ta­kich wa­run­kach spa­cer jest nie­przy­jem­ny, da­ją­cy uczu­cie dys­kom­for­tu. Na­ra­sta­ją­ca fru­stra­cja rów­nież do­tknę­ła mło­de­go stu­den­ta Wzor­nic­twa Prze­my­sło­we­go, Ger­wi­na Ho­ogen­do­or­na. Trzy po­ła­ma­ne pa­ra­sol­ki w cią­gu jed­ne­go ty­go­dnia obu­dzi­ły w nim po­mysł na uno­wo­cze­śnie­nie sta­ro­żyt­ne­go wy­na­laz­ku. Pa­ra­sol wy­na­le­zio­ny 3400 lat te­mu w Egip­cie, miał przy­brać zu­peł­nie no­wą, ulep­szo­ną for­mę. Głów­ny za­mysł Ho­ogen­do­or­na był pro­sty i obie­cu­ją­cy – pa­ra­sol ma chro­nić użyt­kow­ni­ków i spa­ce­ro­wi­czów pod­czas trud­nych wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych, w szcze­gól­no­ści, gdy to­wa­rzy­szy im bar­dzo sil­ny wiatr. Po­ła­ma­ne i po­wy­gi­na­ne we wszyst­kie stro­ny pa­ra­so­le oraz iry­ta­cja w desz­czo­we dni mia­ły odejść w nie­pa­mięć…

Narodziny Senz°

Po­mi­mo wąt­pli­wo­ści przy­ja­ciół z uczel­ni, Ge­rar­da Kool’a i Phi­li­pa Hess’a, Ger­win za­an­ga­żo­wał się w swój pro­jekt. Po­cząt­ko­wo zwró­cił się do ist­nie­ją­cych firm z bran­ży pa­ra­so­li z proś­bą o współ­pra­cę, pre­zen­tu­jąc im swój po­mysł, ale je­go pro­po­zy­cja nie spo­tka­ła się z za­in­te­re­so­wa­niem. Po za­sto­so­wa­niu spryt­nych roz­wią­zań i wy­pró­bo­wa­niu ich, Ger­win zdał so­bie spra­wę z po­ten­cja­łu pa­ra­so­la. W koń­cu miał kon­kret­ne po­wo­dy, aby prze­ko­nać Ge­rar­da i Fi­li­pa do war­to­ści je­go pro­jek­tu. W krót­kim cza­sie stu­den­ci spo­rzą­dzi­li biz­ne­splan, po­zwa­la­ją­cy na utwo­rze­nie pro­to­ty­pu, któ­ry zo­stał wy­ko­na­ny… na ma­szy­nie do szy­cia bab­ci Ger­wi­na! To wła­śnie w tym mo­men­cie mło­dzi stu­den­ci po­sta­no­wi­li dać so­bie szan­sę, po­nie­waż zro­zu­mie­li, że ich pa­ra­so­le rze­czy­wi­ście ma­ją sens. Bez przed­się­bior­cze­go, biz­ne­so­we­go do­świad­cze­nia ru­szy­li na­przód – wy­na­ję­li ma­łą prze­strzeń biu­ro­wą i za­ło­ży­li fir­mę. Tym spo­so­bem na­ro­dził się senz°…

Pierwszy Sukces

W li­sto­pa­dzie 2006 ro­ku senz° wpro­wa­dzo­no na ry­nek. Ho­ogen­do­orn, Ko­ol i Hess nie­pew­ni re­ak­cji klien­tów na pro­dukt, na start za­pew­ni­li so­bie 10 000 eg­zem­pla­rzy pa­ra­so­li. Dzię­ki nie­sa­mo­wi­te­mu za­in­te­re­so­wa­niu me­diów mię­dzy­na­ro­do­wych – TV, ra­dia, cza­so­pism, ga­zet i blo­gów – na­kład sprze­dał się w za­le­d­wie 9 dni!

Pierw­szy rok był dla mło­dej fir­my osza­ła­mia­ją­cym suk­ce­sem! Po dro­dze senz° wy­gry­wał nie­mal wszyst­kie głów­ne na­gro­dy de­sign – red dot de­sign award, iF de­sign award (zło­to), na­gro­dę IDEA (zło­to), Go­od De­sign Award, Ob­se­rveur De­sign Award, Dutch De­sign Award. Od te­go cza­su senz° znacz­nie zwięk­szył swój za­sięg i obec­nie jest ak­tyw­ny w ca­łej Eu­ro­pie Za­chod­niej, Ame­ry­ce Pół­noc­nej i Azji. Ze­spół zło­żo­ny ze spe­cja­li­stów na­sta­wio­nych na de­sign, pre­stiż i funk­cjo­nal­ność, pra­cu­je nad glo­bal­ną dys­try­bu­cją no­wo­cze­snych pa­ra­so­li. Bie­żą­ce no­wo­ści senz° moż­na ob­ser­wo­wać na stro­nie fir­my i por­ta­lach Fa­ce­bo­ok oraz Twit­ter.

Wkrót­ce o si­le mar­ki senz prze­ko­na­ła się bran­ża re­kla­mo­wa. Gdy oka­za­ło się, że ory­gi­nal­ny de­sign świet­nie spraw­dza się w bran­ży mar­ke­tin­go­wej i re­kla­mo­wej, pra­sa­ole senz za­czę­ły byc sprze­da­wa­ne ja­ko ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem. Pa­ra­so­le re­kla­mo­we ni­gdy do­tąd nie by­ły tak do­brze wy­ko­na­ne i nie zwra­ca­ły na sie­bie tak du­żej uwa­gi jak senz.

Parasole antysztormowe senz

Pa­ra­so­le, któ­re nie psu­ją się, oraz nie ła­mią pod­czas wi­chu­ry

Pod­ręcz­ne ak­ce­so­rium sto­ją­ce w nie­mal każ­dym przed­po­ko­ju. Dziś uży­wa­my go głów­nie po to, by chro­nić przed desz­czem, nie­gdyś słu­żył do osła­nia­nia przed pro­mie­nia­mi sło­necz­ny­mi wład­ców. Więk­szość daw­nych mo­de­li pa­ra­so­li by­ło ist­ny­mi dzie­ła­mi sztu­ki. Współ­cze­śnie mo­de­le te od­zna­cza­ją się in­no­wa­cyj­ny­mi tech­no­lo­gia­mi oraz kom­for­to­wym użyt­ko­wa­niem.

Je­że­li ku­pu­je­my pa­ra­sol to nie kie­ru­je­my się je­dy­nie wy­glą­dem ale rów­nież je­go funk­cjo­nal­no­ścią. Chce­my, aby ce­na by­ła ade­kwat­na do ja­ko­ści. W Pol­sce pa­ra­sol przy­da za­ra­zem wio­sną, la­tem i je­sie­nią, ale tak­że zi­mą gdy chce­my się uchro­nić przed za­mie­cią śnież­ną bądź przed mo­krym śnie­giem. Je­że­li wy­bie­ra­my pa­ra­sol na la­ta, któ­ry ma nam po­słu­żyć przy każ­dej nie­po­go­dzie, naj­le­piej za­in­we­sto­wać w ten o trwa­łej kon­struk­cji z włók­na szkla­ne­go lub wę­glo­we­go. Ile ra­zy zda­rzy­ło nam się wyjść na ze­wnątrz pod­czas ule­wy, otwo­rzyć pa­ra­sol i z wiel­kim roz­cza­ro­wa­niem pa­trzeć jak ca­ła kon­struk­cja na­sze­go pa­ra­so­la się „ła­mie”. I znów za­da­je­my so­bie py­ta­nie, dla­cze­go po­mi­mo za­in­we­sto­wa­nia w pa­ra­sol­kę, na­szym zda­niem po­rząd­niej­szą, zno­wu przy gor­szej po­go­dzie się to dzie­je. Mu­si­my za­po­mnieć o alu­mi­nium, któ­re bar­dzo ła­two ule­ga znisz­cze­niu !!!

Na ja­kie aspek­ty war­to zwró­cić uwa­gę przy wy­bo­rze:

Wodoodporność

Wo­do­od­por­ność cza­szy, na­le­ży na nią zwró­cić istot­ną uwa­gę. Szcze­gól­nie gdy szu­ka­my po­rząd­ne­go i wy­trzy­ma­łe­go pa­ra­so­la. Z pew­no­ścią za­in­te­re­su­je Was pro­dukt ja­kim jest pa­ra­sol an­tysz­tor­mo­wy senz. Mo­że­cie być pew­ni, że prze­trwa naj­sil­niej­sze wi­chu­ry desz­cze. Niech ta na­zwa nas nie zwie­dzie. Pa­ra­so­le re­kla­mo­we stwo­rzo­ne są z my­ślą o kom­for­cie ich użyt­ko­wa­nia i nie­za­wod­ną kon­struk­cją, któ­ra jest w sta­nie znieść za­ci­na­ją­cy deszcz czy też wszel­kie­go ro­dza­ju wi­chu­ry. Pa­ra­sol re­kla­mo­wy senz za­chwy­ca ae­ro­dy­na­micz­nym kształ­tem. Dzię­ki lek­ko sko­śnej, ul­tra wy­trzy­ma­łej kon­struk­cji po­tra­fi prze­trwać ude­rze­nia wia­tru osią­ga­ją­ce pręd­kość na­wet do 100 km/h. Cza­sza pa­ra­so­la jest wy­ko­na­na z naj­wyż­szej ja­ko­ści po­lie­stru, na­to­miast ste­laż z ela­stycz­ne­go włók­na wę­glo­we­go. Nie mu­si­my się bać o to, czy za­raz nie wy­gnie się w dru­gą stro­nę, czy tez o to, że pod wpły­wem du­że­go na­po­ru po­wie­trza uszko­dzi się ca­ła me­ta­lo­wa kon­struk­cja.

Wygoda i funkcjonalność

Wy­god­na funk­cja au­to­ma­tycz­ne­go za­my­ka­nia i otwie­ra­nia dzia­ła bły­ska­wicz­nie oraz na­da­je pa­ra­sol­ce no­wo­cze­sno­ści i nie­ma­łą wy­go­dę pod­czas użyt­ko­wa­nia. Er­go­no­micz­na rącz­ka do­sko­na­le do­pa­so­wu­je się do dło­ni. Ma­my pew­ność, że w na­szej rę­ce znaj­du­je się po­rząd­ny, wręcz nie­znisz­czal­ny pa­ra­sol.

Pa­ra­so­le re­kla­mo­we mar­ki senz to nie­za­wod­na i nie­tu­zin­ko­wa ochro­na przed złą po­go­dą dla każ­de­go z nas. Łą­cząc w so­bie naj­wyż­szej kla­sy ma­te­ria­ły, z któ­rych są wy­ko­ny­wa­ne pa­ra­so­le oraz ich nie­ba­nal­ny de­sign, do­sta­je­my pro­dukt któ­re­go mo­że­my być pew­ni. Pro­dukt któ­ry po­słu­ży nam na dłu­go, któ­ry nie wy­lą­du­je w śmiet­ni­ku po pierw­szej lep­szej nie­po­go­dzie. Pa­ra­so­le re­kla­mo­we Senz to coś wię­cej niż zwy­kły pa­ra­sol. To otrzy­ma­nie pew­no­ści oraz ja­ko­ści za­war­tej w pro­duk­cie.

Parasole reklamowe senz – najwyższa jakość materiałów i wykonania, z wykorzystaniem włókien węglowych.

Ele­gan­cja po­łą­czo­na z so­lid­nym wy­ko­na­niem to z pew­no­ścią ce­chy luk­su­so­we­go pro­duk­tu. Ta­kim pro­duk­tem mo­że­my na­zwać wła­śnie pa­ra­sol re­kla­mo­wy senz. Zo­stał on stwo­rzo­ny by wyjść na­prze­ciw tra­dy­cyj­nym mo­de­lom pa­ra­so­li. Ści­śle do­pra­co­wa­ne szcze­gó­ły, do­bór od­po­wied­nich ma­te­ria­łów, z któ­rych jest wy­ko­na­ny. To wszyst­ko spra­wia, że pa­ra­sol re­kla­mo­wy senz za­ist­niał ja­ko pro­dukt ele­ganc­ki, a przy tym nie­sa­mo­wi­cie trwa­ły i od­por­ny na nie­po­go­dę.

Wykonany z wyjątkowego materiału pod każdym względem…

Dzię­ki za­sto­so­wa­niu włók­na wę­glo­we­go pa­ra­sol jest nie­zwy­kle wy­trzy­ma­ły, lek­ki oraz spra­wia wra­że­nie so­lid­nie wy­ko­na­ne­go co oczy­wi­ście po­twier­dza wie­le te­stów prze­pro­wa­dzo­nych na tym wła­śnie pa­ra­so­lu. Ele­men­ty wy­ko­na­ne z włók­na wę­glo­we­go, pod na­ci­skiem cią­głej eks­plo­ata­cji są wy­trzy­ma­łe. No­wy mo­del pa­ra­so­la był te­sto­wa­ny m.in. na ośnie­żo­nym sto­ku, pod­czas sko­ku ze spa­do­chro­nem, w ae­ro­dy­na­micz­nym tu­ne­lu Delft Uni­ver­si­ty oraz sy­mu­la­to­rze hu­ra­ga­nu w Cen­tum Na­uki i Roz­ryw­ki Del­ta­park w miej­sco­wo­ści Ne­el­tje Jans w Ho­lan­dii.

Lekka konstrukcja = pełna wygoda

Je­śli przyj­rzy­my się uważ­niej wszyst­kim pa­ra­sol­kom, z któ­ry­mi mie­li­śmy do czy­nie­nia za­uwa­ży­my pew­ną za­leż­ność. Im bar­dziej za­le­ży nam na ma­łej i lek­kiej pa­ra­sol­ce tym szyb­ciej się ona psu­je przy pierw­szej lep­szej wi­chu­rze czy ule­wie. Za­sto­so­wa­nie włók­na wę­glo­we­go w pa­ra­so­lach re­kla­mo­wych senz spra­wia, że kon­struk­cja sta­je się wręcz nie­znisz­czal­na. Lek­ka i so­lid­na rącz­ka a tak­że ste­laż po­zwa­la­ją nam cie­szyć się pa­ra­so­lem przez dłu­gie la­ta. Dzię­ki uży­ciu wła­śnie te­go ma­te­ria­łu ja­kim jest włók­no wę­glo­we, ma­my pew­ność i gwa­ran­cję na dłu­gi czas użyt­ko­wa­nia i wy­trzy­ma­ło­ści. Wpro­wa­dze­nie te­go ma­te­ria­łu do utwo­rze­nia ca­łej mar­ki pa­ra­so­li senz jest wej­ściem w przy­szłość, wej­ściem w no­we tech­no­lo­gie.

Wytrzymałość to podstawa dobrego parasola.

Ste­laż jest bar­dzo waż­ną czę­ścią pa­ra­so­la, jest on tzw. krę­go­słu­pem, któ­ry de­cy­du­je o je­go wy­trzy­ma­ło­ści. Naj­moc­niej­sze ste­la­że, opar­te są na ela­stycz­nych kom­po­nen­tach włók­na wę­glo­we­go.

Za­sto­so­wa­na tech­no­lo­gia przy pro­duk­cji, ja­kość su­row­ca z ja­kie­go wy­ko­na­no kon­struk­cję oraz ilość dru­tów wpły­wa na wy­trzy­ma­łość pod­czas wi­chu­ry czy sil­nych ulew. Du­żą ro­lę przy utrzy­ma­niu sta­bil­ne­go kształ­tu cza­szy od­gry­wa­ją wy­trzy­ma­łe, sta­bil­ne łą­cze­nia dru­tów. Dłu­gie pa­ra­so­le zde­cy­do­wa­nie le­piej spraw­dzą się je­że­li cho­dzi o sta­bil­ność ca­łej kon­struk­cji, niż mo­de­le skła­da­ne. Umiesz­czo­ny ma­te­riał na ste­la­żu, któ­ry two­rzy cza­szę w eks­klu­zyw­nych mo­de­lach pa­ra­so­li, tak jak w przy­pad­ku pa­ra­so­la re­kla­mo­we­go senz, to pon­gee . Jest to ma­te­riał eks­klu­zyw­ny ze wzglę­du na do­sko­na­łą ja­kość. Od­zna­cza się lek­ko­ścią, wiot­ko­ścią, jest rów­nież bar­dzo cien­ki i nie­zwy­kle wy­trzy­ma­ły, a do te­go wo­do­od­por­ny. Dzię­ki te­mu kro­ple desz­czu swo­bod­nie spły­wa­ją po tka­ni­nie. Ko­lej­nym istot­nym ele­men­tem jest rącz­ka pa­ra­so­la, któ­ra w tym przy­pad­ku jest nie tyl­ko es­te­tycz­na, ale tak­że, er­go­no­micz­na, do­brze „le­ży” w dło­ni. Po­kry­ta jest po­wło­ką an­ty­po­śli­zgo­wą, ja­ką jest pian­ka. Jej wy­trzy­ma­łość za­pew­nia też ABS z któ­re­go jest wy­ko­na­na.
Pod­su­mo­wu­jąc, pa­ra­sol re­kla­mo­wy mar­ki senz po­przez swój ae­ro­dy­na­micz­ny kształt i ja­kość wy­ko­na­nia jest pro­duk­tem nie­zwy­kle eks­klu­zyw­nym i prak­tycz­nym. Świet­nie spraw­dzi się ja­ko do­mo­we ak­ce­so­rium na nie­po­go­dę, ale tak­że ja­ko ele­ganc­ki pa­ra­sol fir­mo­wy, dzię­ki któ­re­mu mo­że­my pro­mo­wać fir­mę. Pa­ra­sol re­kla­mo­wy senz to krok w przy­szłość, w świe­cie pa­ra­so­li!