Parasole reklamowe senz°

Odkryj na nowo parasole reklamowe z nadrukiem !

Pa­ra­so­le re­kla­mo­we w wer­sji sztor­mo­wej po­wsta­ły z my­ślą o sło­cie i wi­chu­rze. Tam, gdzie zwy­kłe pa­ra­so­le za­wo­dzą: ła­mią się, wy­gi­na­ją i nie chro­nią przed desz­czem, po­trze­ba by­ło prze­my­śla­ne­go i sku­tecz­ne­go roz­wią­za­nia. Tak wła­śnie po­wsta­ły fu­tu­ry­stycz­ne pa­ra­so­le senz°. Dzię­ki ba­da­niom na­uko­wym, wni­kli­wej ob­ser­wa­cji i zro­zu­mie­niu sił na­tu­ry, stwo­rzo­no nie­spo­ty­ka­ny i ory­gi­nal­ny pro­dukt re­kla­mo­wy: pa­ra­sol sztor­mo­wy senz°. Ten wy­ko­na­ny z no­wo­cze­snych ma­te­ria­łów pa­ra­sol, nie tyl­ko sku­tecz­nie chro­ni przed desz­czem i wia­trem. Je­go śmia­ła i ae­ro­dy­na­micz­na syl­wet­ka cie­szy oczy i spra­wia, że jest on ory­gi­nal­nym po­my­słem na ga­dżet re­kla­mo­wy dla naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych.

Każ­dy, kto choć raz użył pa­ra­so­la senz° pod­czas nie­po­go­dy, zna tę róż­ni­cę.
Każ­dy, kto prze­mókł i prze­marzł z po­wo­du mar­nej ja­ko­ści pa­ra­so­la, do­ce­nia ja­kość i tech­no­lo­gię senz°.

Pa­ra­so­le re­kla­mo­we senz° to nie tyl­ko funk­cjo­nal­ność, ale rów­nież pre­stiż i de­sign dla osób po­szu­ku­ją­cych wy­jąt­ko­wych roz­wią­zań…

Od­kryj in­dy­wi­du­al­ny mo­del dla sie­bie i Two­ich klien­tów…

Łącz nie­po­wta­rzal­ny wy­gląd z prak­tycz­nym roz­wią­za­niem…

Ko­rzy­staj z wy­go­dy, ja­ką za­pew­nia­ją Ci pa­ra­so­le senz°…

Chcesz obdarować swojego dobrego kontrahenta prezentem, dzięki któremu pozostawisz po sobie dobre wrażenie?

A mo­że za­sko­czysz part­ne­rów biz­ne­so­wych in­no­wa­cyj­nym ga­dże­tem re­kla­mo­wym? Mar­ka senz° łą­czy so­lid­ność oraz luk­sus, ofe­ru­jąc ory­gi­nal­ne, sztor­mo­we pa­ra­so­le re­kla­mo­we z na­dru­kiem, któ­re nie tyl­ko chro­nią przed desz­czem, ale rów­nież sta­ją się ele­men­tem de­si­gner­skie­go sty­lu. Tym pro­duk­tem nie tyl­ko za­sko­czysz, ale i po­da­ru­jesz ga­dżet, któ­ry bę­dzie użyt­ko­wa­ny przez wie­le lat oraz sta­nie się od­zwier­cie­dle­niem Two­je­go nie­prze­cięt­ne­go gu­stu!

Na­sze pa­ra­so­le re­kla­mo­we wy­ko­na­ne są z wy­so­kiej ja­ko­ści włók­na szkla­ne­go, któ­re za­pew­nia trwa­łość i so­lid­ność pro­duk­tu, a moc­ny ste­laż nie za­wo­dzi na­wet pod­czas wi­chu­ry. Uni­kal­na, opa­ten­to­wa­na kon­struk­cja opie­ra się na ae­ro­dy­na­micz­nym kształ­cie pa­ra­so­li, któ­re nie ła­mią się pod­czas sil­ne­go wia­tru. Sze­ro­ka ga­ma ko­lo­ry­stycz­na mar­ko­wych pro­duk­tów wy­jąt­ko­wo skom­po­nu­je się z Two­im in­dy­wi­du­al­nym na­dru­kiem re­kla­mo­wym, na­da­jąc mu eli­tar­ny wy­gląd.
Pa­ra­so­le re­kla­mo­wa wy­trzy­mu­ją ude­rze­nia wia­tru do 100 km/h, są zna­ko­mi­tym roz­wią­za­niem dla biz­nes­me­na i vip-a pod­czas ban­kie­tu fir­mo­we­go pod go­łym nie­bem, czy też dla ge­eka sta­wia­ją­ce­go na pre­sti­żo­we ga­dże­ty i ory­gi­nal­ny de­sign. Pa­ra­so­le sztor­mo­we senz° za­pew­nią ochro­nę pod­czas wietrz­nych dni oraz spra­wią, że bę­dziesz iko­ną sty­lu na każ­dą po­go­dę. To eks­klu­zyw­ny pre­zent na la­ta, re­kla­ma bu­du­ją­cą biz­ne­so­we re­la­cje przez wie­lo­let­nie użyt­ko­wa­nie oraz re­pre­zen­ta­cyj­ny znak Two­jej ory­gi­nal­no­ści – to sztu­ka użyt­ko­wa dla kre­atyw­nych, wy­ma­ga­ją­cych i mod­nych Klien­tów.

Parasole reklamowe z nadrukiem senz – wzornictwo i design, który nie ma sobie równych

Je­że­li je­steś wy­ma­ga­ją­cą oso­bą i za­le­ży Ci aby pro­ste ak­ce­so­rium to­wa­rzy­szą­ce Ci przy każ­dej nie­po­go­dzie wy­glą­da­ło ory­gi­nal­nie oraz da­wa­ło do­sta­tecz­ną ochro­nę, po­staw na dba­łość w każ­dym de­ta­lu ja­ką ofe­ru­ją Ci pa­ra­so­le re­kla­mo­we senz.

Pa­ra­so­le te nie tyl­ko da­ją świet­ną i pew­ną ochro­nę przed wszel­kie­go ro­dza­ju wi­chu­ra­mi, ule­wa­mi oraz za­mie­cia­mi, ale też po­przez swo­je wy­ko­na­nie świet­nie pre­zen­tu­ją się w każ­dej sty­li­za­cji. To Ty wy­bie­rasz roz­miar pa­ra­so­la, jak i ko­lor, któ­ry Ci od­po­wia­da. Do­stęp­na jest cie­ka­wa ga­ma ko­lo­rów w któ­rej każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Są one wy­su­bli­mo­wa­ne i nie­zwy­kle ele­ganc­kie. War­to za­opa­trzyć się w ta­kie ak­ce­so­rium w swo­jej gar­de­ro­bie.
Czas skoń­czyć z my­śle­niem o pa­ra­so­lu ja­ko o zwy­kłym schro­nie­niu przed nie­po­go­dą. Po­ra po­ka­zać, że pa­ra­sol sta­no­wi rów­nież re­we­la­cyj­ny do­da­tek któ­ry uzu­peł­nia na­szą sty­li­za­cję. Pre­fe­ru­jesz ele­gan­cję i sto­no­wa­ne ko­lo­ry? Czy mo­że wręcz prze­ciw­nie, w du­szy gra Ci eks­tra­wa­gan­cja i sta­wiasz na moc­ne ko­lo­ry? Świet­nie się skła­da bo pa­ra­so­le re­kla­mo­we senz spro­sta­ją Two­im naj­więk­szym po­trze­bom. Rów­nież dzię­ki swo­je­mu kształ­to­wi na­da­ją bar­dzo no­wo­cze­sny i nie­co­dzien­ny wy­gląd. Zu­peł­nie od­cho­dząc od stan­dar­do­wych kon­struk­cji, ta jest nie­zwy­kle prze­my­śla­na i bar­dzo funk­cjo­nal­na. Je­go ae­ro­dy­na­micz­na syl­wet­ka z pew­no­ścią przy­ku­wa uwa­gę, lecz jak naj­bar­dziej na plus. Jed­nym sło­wem przy­pad­ną do gu­stu każ­de­mu.

A co z dokładnością i elegancją zawartą w samym wykonaniu parasola?

In­try­gu­ją­cy de­sign i so­lid­ne wy­ko­na­nie pa­ra­so­li roz­wią­za­ło pro­blem po­ła­ma­nych ste­la­ży, rwą­cych się po­szyć oraz nie­sku­tecz­nej ochro­ny przed desz­czem. Tak za­pro­jek­to­wa­ny pa­ra­sol znie­sie na­wet naj­gor­szy wiatr i ule­wę. Dzię­ki ae­ro­dy­na­micz­nej bu­do­wie ide­al­nie spraw­dzi się przy moc­niej­szych po­dmu­chach wia­tru na­wet do 100 km/h! A do te­go łą­czy w so­bie nie­sa­mo­wi­tą ele­gan­cję.

Pomysł na oryginalny gadżet? Jak najbardziej!

Je­że­li my­ślisz o po­my­sło­wym i uży­tecz­nym ga­dże­cie fir­mo­wym bądź re­kla­mo­wym to strzał w 10. Nie­zwy­kła ele­gan­cja, funk­cjo­nal­ność oraz ja­kość wy­ko­na­nia za­pew­nia­ją, że kon­tra­hent czy pra­cow­nik po­czu­je się wy­róż­nio­ny. Pa­ra­sol z na­dru­kiem, czy też pa­ra­sol fir­mo­wy jest z pew­no­ścią do­sko­na­łą pro­po­zy­cja ga­dże­tu re­kla­mo­we­go, dzię­ki któ­re­mu na­zwa fir­my zo­sta­nie na dłu­go za­pa­mię­ta­na. Dzię­ki du­żej po­wierzch­ni cza­szy z ła­two­ścią umie­ści­my lo­go fir­my, któ­re bę­dzie przy­cią­ga­ją­cą re­kla­mą. Pa­ra­so­le z lo­go sta­no­wią ele­ganc­ką i nie na­chal­ną pro­po­zy­cję pro­mo­wa­nia fir­my.

Wyjątkowo przyszłościowy!

Pa­ra­sol re­kla­mo­wy senz nie tyl­ko wy­róż­nia się funk­cjo­nal­no­ścią, ale tak­że do­ce­nio­nym na ca­łym świe­cie de­si­gnem. W 2008 ro­ku pa­ra­sol an­tysz­tor­mo­wy SENZ otrzy­mał pre­sti­żo­wą ame­ry­kań­ską na­gro­dę De­sign Excel­len­ce Award 2008. Zdo­był pra­wie wszyst­kie naj­waż­niej­sze na­gro­dy za pro­jekt: na­gro­da Red Dot De­sign, na­gro­da iF de­sign (zło­to), na­gro­da IDEA (zło­to), Go­od De­sign Award, Ob­se­rveur De­sign Award (Gwiaz­da), Dutch De­sign Award. To świad­czy je­dy­nie o tym, że pro­dukt ten sku­pia w so­bie 3 naj­waż­niej­sze dla nas ce­chy: wy­jąt­ko­wy WYGLĄD, zna­ko­mi­tą FUNKCJONALNOŚĆ oraz naj­wyż­szej kla­sy WYKONANIE. Pod­su­mo­wu­jąc, pa­ra­sol re­kla­mo­wy senz to przy­szłość w sfe­rze pa­ra­so­li na, któ­re war­to po­sta­wić.