Nadruki reklamowe na parasolach sztormowych senz°

 

Nadruki reklamowe

Per­so­na­li­za­cja ga­dże­tów re­kla­mo­wych oraz za­miesz­cza­nie in­dy­wi­du­al­ne­go lo­go jest istot­ną czę­ścią pro­mo­cji, do ja­kiej słu­żyć ma­ją Pań­stwu na­sze pro­duk­ty. Tech­no­lo­gia zna­ko­wa­nia jest do­bie­ra­na przede wszyst­kim w opar­ciu o ro­dzaj ma­te­ria­łu pro­duk­tu oraz Pań­stwa po­trze­by. Ze wzglę­du na róż­no­rod­ną wiel­kość, ilość ko­lo­rów oraz treść na­dru­ku, wy­ce­nę wy­ko­nu­je­my in­dy­wi­du­al­nie dla każ­de­go klien­ta. Dzię­ki te­mu ma­my pew­ność, że za­mó­wio­ny przez Pań­stwa pro­dukt, bez­po­śred­nio omó­wio­ny i po­twier­dzo­ny przez ak­cep­ta­cję na­sze­go pro­jek­tu, bę­dzie zgod­ny ze wspól­ną wi­zją. Jed­no­cze­śnie w na­szym skle­pie moż­na za­ku­pić pro­duk­ty bez na­dru­ków, na tych sa­mych wa­run­kach za­ku­pów.

Dla osób za­in­te­re­so­wa­nych na­dru­ka­mi oraz per­so­na­li­za­cją pro­duk­tów przed­sta­wia­my orien­ta­cyj­ne cen­ni­ki wraz z pa­ra­me­tra­mi, od któ­rych za­le­żą ce­ny.