pokrowce na parasol, pokrowce na parasol z nadrukiem, pokrowce na parasol z logo, pokrowce reklamowe, pokrowce promocyjne
luksusowe pokrowce na parasole senz° extra large
21 lipca 2015
pudełka do parasoli z nadrukiem, pudełka do parasoli z logo, pudełka reklamowe, pudełka promocyjne do parasoli
pudełka upominkowe do parasoli reklamowych senz° mini
21 lipca 2015
Pokaż wszystko

uchwyty rowerowe senz°

Oceniony 5.00 na 5 na podstawie 1 oceny klienta
(1 opinia klienta)

Minimalne zamówienie to 504 szt. lub wielokrotność
Opis

Uchwyt ro­we­ro­wy senz° za­pew­ni sty­lo­wy, ale co naj­waż­niej­sze su­chy wy­gląd pod­czas gdy obie Two­je rę­ce bę­dą wol­ne od trzy­ma­nia pa­ra­sol­ki co za­pew­ni kom­for­to­wą i bez­piecz­ną jaz­dę. Jaz­da na ro­we­rze miej­skim w desz­czu mo­że spra­wić nie la­da pro­blem, szcze­gól­nie gdy nie spo­dzie­wa­my się desz­czo­wej po­go­dy i nie je­ste­śmy na nią przy­go­to­wa­ni. Dzię­ki uchwy­tom ro­we­ro­wym do pa­ra­so­li senz° mo­że­my za­po­mnieć o trud­no­ściach jaz­dy w desz­czu ta­kich jak kiep­ska fry­zu­ra czy prze­mo­cze­nie do su­chej su­chej nit­ki. Po pro­stu umo­cuj swój pa­ra­sol senz° smart bądź senz° ori­gi­nal na uchwy­cie ro­we­ro­wym i zno­wu czerp ra­dość z jaz­dy bez wzglę­du na po­go­dę. Do­łą­cze­nie do Two­jej pa­ra­sol­ki sens° uchwy­tu ro­we­ro­we­go gwa­ran­tu­je su­chą i sty­lo­wą jaz­dę w desz­czu bez ko­niecz­no­ści trzy­ma­nia pa­ra­sol­ki w rę­ce, a tak­że do­sko­na­ły wi­dok na dro­dze. Uchwyt jest pro­sty do za­mon­to­wa­nia, a do­dat­ko­wo po­sia­da pa­sek, któ­ry ochro­ni Two­ją pa­ra­sol­kę senz° w su­che dni.

Sprze­daż mi­ni­mal­na – 24 szt
(je­den kar­ton lub wie­lo­krot­ność)

Opinie (1)

1 opinia dla uchwyty rowerowe senz°

  1. Oceniony 5 na 5.

    senz

    Bar­dzo przy­dat­ny. Nie zaj­mu­je rąk.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *